Get Adobe Flash player

Szukaj

Grafika losowa

zima.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Start

STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCNI W DRODZE „RAFAEL”

(tekst jednolity)

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „Rafael”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", zrzesza osoby, które inspirowane chrześcijańskim systemem wartości, nauczaniem i działalnością charytatywną Kościoła Katolickiego, za wzorem i z pomocą Świętych Aniołów, pragną pomagać dzieciom i młodzieży, rodzinom, chorym, ubogim i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia, pomocy i opieki.

§ 2.


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.


1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
5. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4.


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5.


Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków jednak do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6.


Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 7.


1. Stowarzyszenie współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów oraz innymi organizacjami działającymi w duchowości Świętych Aniołów. Szczegółowy charakter tej współpracy opisują odrębne porozumienia.
2. Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawują Siostry od Aniołów.

 

§ 8.


Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9.


Celem Stowarzyszenia jest:
1. pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia poprzez formację, działalność ewangelizacyjną i służbę na rzecz potrzebujących,
2. działanie na rzecz rozwoju duchowego, religijnego, emocjonalnego i intelektualnego osób, do których skierowane są działania Stowarzyszenia,

3. opieka nad dziećmi i młodzieżą przez organizowanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, zakładów opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, prowadzenie kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją,
4. inspirowanie ludzi do przemieniania otoczenia w duchu chrześcijańskim,
5. niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom ubogim i cierpiącym w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, gospodarczej.

 

§ 10.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

1. niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, psychologicznej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej,

2. organizowanie i prowadzenie własnych placówek wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, rehabilitacyjno-adaptacyjnych,

3. prowadzenie katolickich ośrodków poradnictwa i terapii,

4. prowadzenie warsztatów i kursów przygotowujących do małżeństwa,

5. prowadzenie dla dorosłych, dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych i formacyjnych w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych i rodzicielskich,

6. angażowanie, formowanie i szkolenie do działalności wynikającej z celów Stowarzyszenia młodzieżowych liderów i wolontariuszy,

7. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej,

8. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 

§ 11.


Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i kościelnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.


Członkowie dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 14.


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub usługową.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
7. Zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
8. W razie odmowy członkowstwa zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
9. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału terenowego.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków,
4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości jakie stwarza ono swoim członkom.

§ 16.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członek wspierający ma prawo do:
1. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,
2. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 18.

Członek wspierający ma obowiązek:

1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3. materialnego wspierania w zadeklarowanej wysokości działalności Stowarzyszenia.

§ 19.


Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 20.


Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego.

§ 21.


Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 23.


1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.
2. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 24.

 

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.
2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
3. Przy tworzeniu Oddziału Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

 

§ 25.


Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 26.


1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.
2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału.
3. Uchwały Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Oddziału. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 27.


W przypadku wystąpienia wakatu we władzach Stowarzyszenia / Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§ 29.


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy (3) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 30.


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu Głównego,
4. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6. nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
9. uchwalanie zmian w Statucie,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 31.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub większości Zarządów Oddziałów albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 32.


1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia obrad.

§ 33.


1. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. Obradami kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.


ZARZĄD GŁÓWNY

§ 34.


1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd Główny składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków Zarządu Głównego.
3. Jeden z członków Zarządu Głównego może być równocześnie członkiem Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.
4. Zarząd Główny działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
5. Przewodniczący Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszani dyrektorzy i pracownicy jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele pomiotów z nim współpracujących.

§ 35.


Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminu oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych,
4. podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,
5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym),
6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
8. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów,
9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
10. wnioskowanie przed Walnym Zgromadzeniem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem,
12. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
13. koordynowanie działalności jednostek terenowych, w tym uczestniczenie w posiedzeniach ich władz z głosem doradczym,
14. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
15. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

§ 36.


Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu Głównego ze stanowiskiem kierowniczym w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Możliwość ta nie istnieje w stosunku do członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 37.


Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie odpowiada samodzielnie za wykonywanie jej zadań w ramach jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Zarząd Główny nie może władczo ingerować w zadania dyrektora placówki określone w jej regulaminie.


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 38.


1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków.
3. Jeden z członków Głównej Komisji Rewizyjnej może być równocześnie członkiem Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.
4. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie regulamin, który określa tryb jej pracy i zasady działania.
5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być zapraszani dyrektorzy i pracownicy jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele pomiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem.

§ 39.


Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym oddziałów oraz podległych mu placówek opiekuńczo - wychowawczych,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. uchwalanie regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie,
4. udział w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz władz Oddziałów z głosem doradczym,
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 40.


1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie mogą także być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 41.


Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie

Rozdział V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA - ODDZIAŁY I ICH WŁADZE.

§ 42.


1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 8, § 24 i § 25.
2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,
b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 43.


Władzami Oddziału są odpowiednio, władze określone w §25.

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU

§ 44.


Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 45.


Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem obrad. Postanowienia § 29 i § 33 stosuje się odpowiednio.

§ 46.


Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
1. uchwalanie programu działania Oddziału,
2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,
3. wybór i odwoływanie władz Oddziału.

§ 47.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub:
1. na żądanie Zarządu Głównego,
2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3. na pisemny wniosek połowy członków zwyczajnych Oddziału.

§ 48.


1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w § 47 pkt. 1, 2 i 3.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Oddziału, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania na 30 dni przed terminem obrad jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 49.


Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

§ 50.


1. Zarząd Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) członków Zarządu Oddziału.
2. Zarząd Oddziału działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin, który zatwierdza Zarząd Główny,
3. Przewodniczący Zarządu Oddziału zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Oddziału nie rzadziej niż raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 51.


Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Oddziału,
2. uchwalanie regulaminu oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych, zatwierdzanych przez Zarząd Główny,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym) w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4. zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,
5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie i wykluczanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 20 pkt. 3 i 4,
6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
7. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Oddziału,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

§ 52.


1. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego.
2. Zarząd Oddziału może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Oddziału na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków zwyczajnych Oddziału.


KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 53.


1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5)członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzany przez Główną Komisję Rewizyjną regulamin, który określa tryb jej pracy i zasady działania.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom nie rzadziej niż raz w miesiącu. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 54.


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Oddziału (kontrola musi być przeprowadzona przynajmniej raz w roku),
2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. uchwalanie regulaminu zatwierdzanego przez Zarząd Główny,
4. udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,
5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym Statutem,
7. składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Oddziału,
8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału,
9. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.

§ 55.


W przypadkach określonych w § 54 pkt. 4 Walne Zgromadzenie Oddziału oraz posiedzenie Zarządu Oddziału winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 56.


1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 57.


Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

§ 58.


Do majątku Stowarzyszenia zalicza się prawnie zastrzeżoną nazwę: Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „Rafael”, znak graficzny (logo) Stowarzyszenia.

§ 59.


Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny.

§ 60.


Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia / Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną upoważniony jest Przewodniczący jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu Głównego / Zarządu Oddziału działających łącznie.

§ 61.


W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami "bliskimi" zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 62.


1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 63.


Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 64.


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku na rzecz Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

§ 65.


W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.